Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Joanny R. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w G z dnia 2011-07-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/509551/05/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Joanny R. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w G.

Wnioskodawczyni była tymczasowo aresztowana podczas stanu wojennego za prowadzenie działalności opozycyjnej. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, iż błędne jest stanowisko Sądu drugiej instancji, że prawomocne postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o zasądzenie od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie, z powodu złożenia go po upływie terminu wskazanego w art. 489 pkt 2 k.p.k. z 1969 r., stworzyło ujemną przesłankę procesową w postaci powagi rzeczy osądzonej, która skutecznie uniemożliwiła dochodzenie przez wnioskodawczynię roszczeń będących przedmiotem wniosku w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego w G. oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w G. do rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-02-16
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. akt III KK 253/11).