Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 10 listopada 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 27 lipca 1960 r z dnia 2011-07-14.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/658953/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 10 listopada 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 27 lipca 1960 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 133 § 1 k.k. z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, polegające na przypisaniu Zygmuntowi S. popełnienia zarzucanego mu czynu, pomimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa określonego w tych przepisach, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Powiatowego w Z. i uniewinnienie Zygmunta S. od popełnienia przypisanego mu czynu.

Zygmunt S. brał udział w tzw. "wydarzeniach zielonogórskich 1960 r.", gdzie doszło do brutalnej akcji sił milicyjnych, która spotkała się ze sprzeciwem społecznym. W tych szczególnych okolicznościach zachowanie skazanego nie wyczerpywało znamion przestępstwa z art. 133 § 1 k.k. z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, zaś ściganie karne i skazanie Zygmunta S. miało formę politycznej represji na uczestnikach społecznego sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy.

 


Data odpowiedzi:
2011-10-05
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt V KK 254/11).