Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra - Członka Rady Ministrów w sprawie reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników z dnia 2011-07-21.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/676961/11/V/1018.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra - Członka Rady Ministrów w sprawie reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu, iż w lutym 2012 r. straci moc obowiązującą art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepis ten został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, w jakim określa zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolników i ich domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów.

Wobec powyższego Rzecznik zwraca się do Ministra - Członka Rady Ministrów, będącego przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy Systemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, z prośbą o poinformowanie o planowanych działaniach w sprawie nowelizacji przepisu zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: