Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Ireny Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z z dnia 2011-07-25.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/670311/11/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2011-07-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Ireny Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (ustawy lutowej), w następstwie błędnego przyjęcia, że prawomocne zasądzenie w wyniku rewizji nadzwyczajnej odszkodowania stoi na przeszkodzie zasądzeniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłą z wykonania orzeczenia, które, przed wejściem w życie ustawy lutowej, tym nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia zostało uchylone, w sytuacji, gdy przepis ten daje możliwość pozytywnego orzekania o zadośćuczynieniu, gdyż stanowi ono możliwe do dochodzenia przez uprawnione podmioty, w przypadku spełnienia przesłanki do stwierdzenia nieważności orzeczenia, odrębne świadczenie kompensujące negatywne następstwa tego orzeczenia, co skutkowało oddaleniem wniosku o zasądzenie również zadośćuczynienia. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Z. do ponownego rozpoznania w przedmiocie zadośćuczynienia.

 


Data odpowiedzi:
2012-03-15
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt V KK 266/11).