Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na niekorzyść oskarżonego od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w G z dnia 2011-07-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/675112/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na niekorzyść oskarżonego od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k. polegające na tym, że Sąd odwoławczy, rozpoznając zażalenie pełnomocnika oskarżycielki prywatnej na postanowienie Sądu I instancji o umorzeniu - na podstawie art. 491 § 1 k.p.k. - postępowania wobec niestawiennictwa oskarżycielki prywatnej i jej pełnomocnika na posiedzeniu pojednawczym bez usprawiedliwionej przyczyny, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji, bowiem zapadło ono z rażącym naruszeniem art. 491 § 1 k.p.k. w związku z art. 117 § 1 k.p.k., wobec braku zawiadomienia drugiego z pełnomocników oskarżycielki prywatnej, o terminie posiedzenia pojednawczego, co skutkowało jego nieobecnością. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w G. i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2011-12-07
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 7 grudnia 2011 r., sygn. akt III KK 269/11).