Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Władysława O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B z dnia 2011-07-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669387/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-07-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Władysława O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego materialnego, polegające na uznaniu Władysława O. za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, mimo braku w jego działaniu wszystkich znamion przestępstwa określonego w przepisie Kodeksu karnego, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia i wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego w nim w mocy orzeczenia Sądu Rejonowego i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w B. do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-01-09
Opis odpowiedzi:

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 9 stycznia 2012 r., sygn. akt III KK 268/11).