Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Mariana S. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1952 r., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w W. z 1951 r z dnia 2011-07-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/629828/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Mariana S. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1952 r., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w W. z 1951 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie art. 385 k.p.k. z 1928 r. w związku z art. 383 pkt 4 k.p.k. z 1928 r. w związku z art. 3 lit. a k.p.k. z 1928 r., w następstwie braku wyjścia poza zarzuty środka zaskarżenia i utrzymania w mocy, po rozpoznaniu rewizji oskarżonego wniesionej z powodu niewspółmierności kary, wyroku Sądu pierwszej instancji, który zapadł z naruszeniem przepisów dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego, wobec przypisania oskarżonemu popełnienia czynów opisanych w tych przepisach, mimo braku w jego działaniu ich znamion i który z tego powodu był oczywiście niesprawiedliwy. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu pierwszej instancji i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypisanych mu przestępstw.

 


Data odpowiedzi:
2012-03-21
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt II KK 189/11).