Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Bogdana O. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w G., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w G z dnia 2011-07-28.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/637146/09/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2011-07-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Bogdana O. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w G., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na treść postanowienia naruszenie art. 433 § 2 k.p.k., w następstwie braku rozpoznania podniesionego w zażaleniu wnioskodawcy zarzutu obrazy przez Sąd pierwszej instancji art. 11 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i braku wskazania w uzasadnieniu, dlaczego zarzut ten nie był zasadny, co skutkowało utrzymaniem w mocy zaskarżonego postanowienia. Rzecznik wnosi o uchylenie postanowienia Sądu Apelacyjnego i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2012-03-07
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 7 marca 2012 r., sygn. akt III KK 272/11).