Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Mariana D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R. z 1976 r z dnia 2011-07-29.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/624347/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-29
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Mariana D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R. z 1976 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 3 § 1 k.p.k. z 1969 r. (dalej: k.p.k.), art. 313 § 1 k.p.k. i art. 357 k.p.k., w następstwie rozpoznania sprawy z wyłączeniem zasady obiektywizmu, braku wyjaśnienia decydujących dla zakresu odpowiedzialności oskarżonego kwestii i w konsekwencji oparcia go o okoliczność nieujawnioną w toku przewodu sądowego, co skutkowało przedwczesnym wyrokowaniem. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania z uwagi na przedawnienie karalności czynu.

 


Data odpowiedzi:
2012-01-09
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 9 stycznia 2012 r., sygn. akt III KK 276/11).