Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępu poszczególnych służb do danych telekomunikacyjnych z dnia 2011-08-01.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/662587/10/II/208 RZ
Data sprawy:
2011-08-01
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępu poszczególnych służb do danych telekomunikacyjnych.

Regulacje prawne dotyczące kontroli operacyjnej mają charakter gwarancyjny. Ich głównym celem jest wykluczenie arbitralności działań podejmowanych w tym zakresie przez organy władzy publicznej. Kontrola operacyjna jest zarządzana przez sąd, ma charakter subsydiarny i dotyczy co do zasady ściśle określonych czynów zabronionych. Materiały uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej podlegają zniszczeniu, gdy okażą się nieprzydatne dla prowadzonego postępowania. Oprócz kontroli operacyjnej, służby takie jak: Policja, wywiad skarbowy, CBA, ABW, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, posiadają także inne uprawnienia, których istota sprowadza się do ingerencji w tajemnicę komunikowania się. Stan prawny obowiązujący w tym zakresie jest niezgodny z art. 49 oraz art. 51 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zaskarżone przez Rzecznika przepisy regulujące materię dostępu do danych telekomunikacyjnych przez służby, nie precyzują celu gromadzenia danych. Ponadto przepisy te nie wskazują kategorii osób, w stosunku do których niezbędne jest respektowanie ich tajemnicy zawodowej. Warunkiem uzyskania dostępu do danych telekomunikacyjnych nie jest wyczerpanie innych, mniej ingerujących w sferę praw lub wolności obywatelskich, możliwości pozyskania niezbędnych informacji. Pozyskiwanie w tym trybie danych nie podlega zewnętrznej formie kontroli. Istotna część danych telekomunikacyjnych gromadzonych przez służby nie podlega zniszczeniu także wtedy, gdy dane te okazały się nieprzydatne z punktu widzenia realizowanych zadań.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: