Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja od prawomocnego postanowienia Sądu Wojewódzkiego w W. z listopada 1991 r. w części oddalającej wniosek Marii M. o zasądzenie odszkodowania za represjonowanie jej męża z dnia 2011-08-03.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/647969/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja od prawomocnego postanowienia Sądu Wojewódzkiego w W. z listopada 1991 r. w części oddalającej wniosek Marii M. o zasądzenie odszkodowania za represjonowanie jej męża.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, wskutek wyrażenia błędnego poglądu prawnego, że stosownie do treści art. 8 ust. 3 ustawy, roszczenie o odszkodowanie może być ogłoszone tylko przez osobę, której wyrok (uznany za nieważny) bezpośrednio dotyczy, co skutkowało oddaleniem żądania wnioskodawczyni, podczas gdy zdanie drugie art. 8 ust. 1 zawiera rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania, m.in. o małżonka represjonowanego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie postanowienia w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Okręgowemu w W. do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2011-10-12
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 26 września 2011 r., sygn. akt II KK 202/11).