Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Norberta S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w L z dnia 2011-08-25.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/662791/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Norberta S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w L.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k., polegające na tym, że rozpoznając apelacje obrońcy i prokuratora, Sąd odwoławczy nie wyszedł poza granice podniesionych w nich zarzutów i w efekcie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu pierwszej instancji, w tym zakresie, w jakim oskarżony uznany został winnym występku w sytuacji, gdy jedno z zachowań składających się na czyn ciągły, było już przedmiotem rozpoznania w innej sprawie, a więc w tym zakresie zaistniała powaga rzeczy osądzonej, co skutkowało wystąpieniem bezwzględnej przesłanki odwoławczej. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w L., w tym zakresie, w jakim utrzymał on w mocy orzeczenie Sądu pierwszej instancji i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym, w tej części.

 


Data odpowiedzi:
2012-04-20
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 20 kwietnia 2012 r., sygn. akt III KK 302/11).