Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku z dnia 2004-10-25.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA WE WROCŁAWIU
Sygnatura:
RPO/486760/04/VI/618.1 RZ
Data sprawy:
2004-10-25
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża przedmiotowy wyrok w całości, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię, tj. art. 8 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z akt sprawy wynika, że mimo kwestionowania przez podatnika wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych ustalonej przez organ podatkowy na podstawie opinii jednego biegłego, w sprawie nie został powołany drugi biegły lub inni biegli. Podatnik nie został jednocześnie pouczony, że powołanie innego rzeczoznawcy może spowodować wzrost kosztów postępowania.

 


Data odpowiedzi:
2006-03-22
Opis odpowiedzi:


Skarga oddalona (wyrok z dnia 24.11.2005 r., sygn. akt FSK 2661/04).