Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na postanowienie UKIE z dnia 9.08.2004 r. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia uznającego przyznane środki pieniężne za środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z dnia 2005-05-20.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/503726/05/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2005-05-20
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na postanowienie UKIE z dnia 9.08.2004 r. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia uznającego przyznane środki pieniężne za środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej odmówił Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wydania zaświadczenia zawierającego ocenę, że środki pieniężne mające być przekazane przez amerykańską Fundację powinny być uznane za środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej organizacji międzynarodowej i z tego tytułu zwolnione z VAT, wskazując jako przyczynę odmowy treść § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Sąd przyjął, że przesłanką oddalenia skargi jest uznanie, że ww. Fundacja nie jest organizacją międzynarodową, gdyż termin ten odnosi się do organizacji składających się wyłącznie lub w znacznej części z państw. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Rzecznik stwierdził, że rozporządzenie upoważnia UKIE jedynie do rejestrowania umów dotyczących środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a nie do ich oceny w zakresie opodatkowania. Ponadto termin "organizacje międzynarodowe" odnosi się zarówno do organizacji, których członkami są państwa jak i organizacji, których członkami są związki, instytucje, osoby prawne i fizyczne różnych państw. W niniejszej sprawie Fundator zastrzegł, że uzależnia przekazanie dla Muzeum dotacji w wysokości ponad miliona USD od nieobciażania jej podatkiem VAT.

 


Data odpowiedzi:
2006-10-12
Opis odpowiedzi:

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 7.02.2006 r., sygn. akt I FSK 580/05).