Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 4 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w J. z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych z dnia 2005-11-07.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
Sygnatura:
RPO/443506/03/V/512 RZ
Data sprawy:
2005-11-07
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 4 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w J. z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych.

Zaskarżonemu postanowieniu § 4 ust. 3 uchwały Nr XXI/234/2004 Rady Miejskiej w J. z dnia 4.03.2004 r. w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta J. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 68 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 6 ust. 3 i 4 oraz art. 36 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 7 Konstytucji RP. Rzecznik wnosi o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 3 uchwały. Uchwała normuje m.in. sposób rozliczania kaucji mieszkaniowej. Kwota kaucji, która zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów winna być zwrócona najemcy po nabyciu przez niego własności najmowanego mieszkania, zostaje na podstawie zaskarżonego postanowienia uchwały rozliczona w ramach uiszczonej ceny nabycia tego mieszkania. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają gminie na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej jako lokal mieszkalny, nie zawierają natomiast upoważnienia do odmiennego niż w ustawie o ochronie praw lokatorów określenia zasad zwrotu kaucji mieszkaniowej poprzez pozbawienie podmiotów, którym służy roszczenie o zwrot takiej kaucji, jeżeli nabędą na własność zajmowane mieszkanie, możliwości ubiegania się o zwrot kaucji.

 


Data odpowiedzi:
2007-01-16
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 11.09.2006 r., sygn. akt II SA/Gl 1058/05).