Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy państwa dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie mających uprawnień do świadczeń rodzinnych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego z dnia 2011-09-15.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/681736/11/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy państwa dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie mających uprawnień do świadczeń rodzinnych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływa wiele skarg od osób, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a mimo to nie mogą liczyć na żadną pomoc finansową państwa z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zostały ustalone progi dochodowe będące podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego. Mimo, że zgodnie z art. 18 ustawy progi dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin, nie uległy one zmianie od wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r. Określone w ustawie niskie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie powoduje, że pomoc finansowa w postaci świadczeń rodzinnych mają szansę otrzymać jedynie rodziny skrajnie ubogie. Z danych statystycznych publikowanych przez resort pracy i polityki społecznej wynika jednoznacznie, iż utrzymywanie progu dochodowego na niezmienionej przez okres 7 lat wysokości powoduje drastyczny spadek zarówno liczby osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, jak i liczby wypłaconych zasiłków rodzinnych. Analiza tych danych wskazuje, iż liczba wypłaconych zasiłków systematycznie spada. Tendencja taka budzi zaniepokojenie, gdyż nie jest ona wynikiem realnego wzrostu dochodów rodzin, a skutkiem braku waloryzacji ustawowych progów dochodowych. Powstaje zatem uzasadniona wątpliwość co do pełnego zakresu realizacji dyrektywy wynikającej z art. 71 ust. 1 Konstytucji RP, z której wynika nakaz udzielania przez władze publiczne szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W związku z powyższym Rzecznik zwraca się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: