Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka D., dotyczącej przepisu Kodeksu spółek handlowych przewidującego odpowiedzialność karną za działanie na szkodę spółki (sygn. akt SK 19/11) z dnia 2011-09-16.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680536/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-09-16
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka D., dotyczącej przepisu Kodeksu spółek handlowych przewidującego odpowiedzialność karną za działanie na szkodę spółki (sygn. akt SK 19/11).

Rzecznik Praw Obywatelskich w przedstawionym stanowisku stwierdziła, iż art. 585 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w brzmieniu na dzień złożenia skargi konstytucyjnej, nie zachowuje wymaganej precyzji określenia znamion czynu zagrożonego karą, przez co jest niezgodny z art. 2 (zasada zaufania obywatela do państwa i prawa) i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP (zasady nullum crimen sine lege oraz nulla poena sine lege) w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (zasada proporcjonalności). Zaskarżony przepis został uchylony z dniem 13 lipca 2011 r., jednak w obrocie prawnym pozostają wyroki skazujące za czyny z art. 585 § 1 k.s.h. W tym stanie rzeczy, w ocenie Rzecznika, wydanie orzeczenia w niniejszej sprawie wydaje się konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw skarżącego. Uregulowanie art. 585 § 1 k.s.h. - w brzmieniu na dzień złożenia skargi konstytucyjnej budziło w doktrynie zasadnicze zastrzeżenia i wątpliwości interpretacyjne. Przesłanką odpowiedzialności z art. 585 § 1 k.s.h. było - określone nieprecyzyjnie - "działanie na szkodę spółki". Brak bliższego sprecyzowania penalizowanych czynności stał się powodem określenia tej regulacji mianem "kauczukowa", gdyż obejmowała ona każde zachowanie zmierzające do ograniczenia lub uniemożliwienia osiągnięcia przez spółkę zamierzonych celów.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-16
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 14 maja 2013 r., sygn. akt SK 19/11).