Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., zmieniającego wyrok Sądu I instancji poprzez oddalenie powództwa w sprawie przeciwko "W." S.A. o zapłatę z dnia 2011-09-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/654800/10/IV/518.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Rodzaj sprawy:
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (pr.cywilne) (SNC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., zmieniającego wyrok Sądu I instancji poprzez oddalenie powództwa w sprawie przeciwko "W." S.A. o zapłatę.
Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi naruszenie prawa materialnego tj. art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie, polegające na niezastosowaniu wymienionych przepisów, a przez to uznanie, że zasady zwrotu kaucji mieszkaniowych nie mają zastosowania do wkładu mieszkaniowego, skutkujące odmową zwrotu wpłaconego przed laty wkładu mieszkaniowego. Rzecznik zarzuca temu wyrokowi również naruszenie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela tj. art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, przewidujących ochronę prawną własności i innych praw majątkowych, do których zaliczyć należy prawo do wkładu mieszkaniowego. Zaskarżony wyrok niezgodny jest z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przez wydanie zaskarżonego wyroku powodom została wyrządzona szkoda majątkowa, odpowiadająca wartości świadczenia pieniężnego zasądzonego na ich rzecz przez Sąd Rejonowy w M., którego powodowie zostali pozbawieni wskutek niezgodnego z prawem wyroku Sądu II instancji.