Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. wydanego w sprawie o zapłatę nagrody jubileuszowej z dnia 2011-09-07.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO SĄDU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/681135/11/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-07
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do SN w sprawach pracy (SKP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. wydanego w sprawie o zapłatę nagrody jubileuszowej.

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię, tj.: art. 22 § 1 Kodeksu pracy, z którego wynika obowiązek pracodawcy zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem - poprzez przyjęcie, że nagroda jubileuszowa nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu wskazanego przepisu, tylko nagrodą, czyli świadczeniem dodatkowym o całkowicie innym pochodzeniu oraz przepisów załącznika nr 4 pkt 1 i 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy odsyłających do zarządzenia MPiPS z dnia 23 grudnia 1989 r. wydanego na mocy nieobowiązującego już art. 79 Kp - w zakresie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej (§ 2 ust. l pkt 2), bez uwzględnienia przy wykładni tego przepisu art. 183c § 1 i 2 Kp, co oznacza niewliczanie do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej okresu zatrudnienia w prywatnych zakładach pracy, które nie zostały upaństwowione lub przejęte przez uspołecznione zakłady pracy, powodujące niezgodne z prawem zróżnicowanie prawa do jednakowego wynagradzania osób wykonujących jednakową pracę lub pracę jednakowej wartości. Rzecznik zarzuca temu wyrokowi także naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe jego zastosowanie, tj.: nieuwzględnienie art. 9 § 4 Kp stanowiącego, że postanowienia układów zbiorowych pracy naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu nie obowiązują, oraz naruszenie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela, tj. art. 32 Konstytucji RP, wyrażającego zasadę równości wobec prawa i niedyskryminacji, poprzez nieuprawnione zróżnicowanie uprawnień do nagrody jubileuszowej w zależności od stosunków własnościowych pracodawcy oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, obejmującego ochroną prawną własność i inne prawa majątkowe, do których zalicza się nagrodę jubileuszową.

 


Data odpowiedzi:
2012-05-14
Opis odpowiedzi:


Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 14 maja 2012 r., sygn. akt I PK 174/11).