Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Piotra G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G z dnia 2011-09-16.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669110/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-09-16
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Piotra G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 105 § 1 i 2 k.p.k., polegające na wyrażeniu błędnego poglądu, że możliwa jest ingerencja w treść merytoryczną orzeczenia odwoławczego, w zakresie jego podstawy prawnej oraz istoty, w drodze sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, co skutkowało w postanowieniu Sądu Okręgowego w G. z dnia 1 lutego 2011 r. o uchyleniu zaskarżonego przez Piotra G. zarządzenia o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku, skreśleniem w podstawie prawnej § 2 art. 437 k.p.k. i wpisaniem w sentencji orzeczenia w miejsce "uchylić" "utrzymać w mocy", co zmieniło istotę merytoryczną tego orzeczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

 


Data odpowiedzi:
2012-04-04
Opis odpowiedzi:

Kasacja pozostawiona bez rozpoznania (postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt III KK 339/11).