Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jerzego G. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w B z dnia 2011-09-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/645902/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-09-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jerzego G. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie art. 22 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, polegające na uznaniu Jerzego G. za winnego przypisanego mu czynu, pomimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa określonego w tym przepisie, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie Jerzego G. od popełnienia przypisanego mu czynu. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik przywołuje m.in. treść wyroku z dnia 14 stycznia 2009 r. (sygn. akt V KK 123/08), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że: "W latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku, wykładnia przepisów art. 22 i 29 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, nie była rzetelnym i niezależnym stosowaniem prawa przez organy wymiaru sprawiedliwości, ale przykładem podporządkowania sądownictwa doraźnym celom politycznym, w tym przypadku - tłumienia wszelkich przejawów krytyki i niezadowolenia wobec totalitarnego porządku politycznego i całkowitego podporządkowania Związkowi Radzieckiemu.". Przedstawione poglądy i oceny Sądu Najwyższego mają pełne zastosowanie w realiach niniejszej kasacji.