Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta S. oraz sposobu ich parkowania z dnia 2011-09-05.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA SZCZECINA
Sygnatura:
RPO/682059/11/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2011-09-05
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta S. oraz sposobu ich parkowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca tej uchwale w zaskarżonym zakresie rażące naruszenie art. 94 Konstytucji RP w związku z art. 13b ust. 4 i 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały w tej części.

W myśl art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Akty prawa miejscowego, jako akty podstawowe muszą zatem być wydawane wyłącznie w oparciu o wyraźne, a nie jedynie domniemane upoważnienie ustawowe i tylko w granicach zakreślonych w tym upoważnieniu. Opłaty za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku - zarządca drogi (art. 13b ust. 7 ustawy o drogach publicznych). Organem właściwym do pobierania opłat za parkowanie na drogach publicznych w mieście S. jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, tymczasem z postanowień zaskarżonej uchwały wynika, że podmiotem pobierającym opłaty za parkowanie, za wyjątkiem opłat za bilety, jest biuro strefy płatnego parkowania. Powierzenie kompetencji w zakresie pobierania opłat za parkowanie jednostce organizacyjnej, która nie jest zarządem drogi, było działaniem stojącym w sprzeczności z art. 13b ust. 7 ustawy o drogach publicznych. Niekonstytucyjne są także postanowienia uchwały, które wprowadzają obowiązek umieszczenia biletu, abonamentu oraz dowodu uiszczenia opłaty zryczałtowanej za przednią szybą pojazdu. Ustawodawca upoważnił rady gmin (miast) jedynie do ustalenia trybu postępowania kierowców, którego celem jest przekazanie na rzecz zarządu drogi należnej opłaty za parkowanie.

 


Data odpowiedzi:
2012-01-05
Opis odpowiedzi:


Skarga oddalona (wyrok z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 1087/11).