Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jacka M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W z dnia 2011-10-04.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/668166/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-04
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jacka M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie przepisów prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 376 § 2 k.p.k. oraz art. 374 § 1 k.p.k., poprzez rozpoznanie sprawy w trybie zwyczajnym, po zmianie z trybu uproszczonego, bez udziału oskarżonego, którego obecność na rozprawie była obowiązkowa, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu.

 


Data odpowiedzi:
2011-10-04
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt II KK 265/11).