Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Marcina K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K z dnia 2011-10-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635651/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Marcina K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w związku z art. 414 § 1 k.p.k., poprzez wydanie wyroku skazującego w sytuacji, gdy w dacie orzekania nastąpiło przedawnienie karalności zarzucanego oskarżonemu czynu, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą wskazaną w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w K. i umorzenie postępowania karnego przeciwko oskarżonemu z powodu przedawnienia karalności przypisanego mu przestępstwa.

 


Data odpowiedzi:
2011-11-09
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt IV KK 338/11).