Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Marka E. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B z dnia 2011-10-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/674972/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-10-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Marka E. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 85 k.k., poprzez brak wydania orzeczenia o karze łącznej, w sytuacji, gdy w przedmiotowym postępowaniu przypisano Markowi E. popełnienie dwóch, pozostających z sobą w realnym zbiegu przestępstw, za które wymierzone zostały kary tego samego rodzaju. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim nie zawiera on rozstrzygnięcia w przedmiocie kary łącznej ograniczenia wolności i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w B.

 


Data odpowiedzi:
2011-10-13
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 31 maja 2012 r., sygn. akt III KK 379/11).