Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Damiana B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w I z dnia 2011-10-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/659761/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Damiana B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w I.

W uzasadnieniu kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, iż Sąd Rejonowy w I. wydając wyrok, zaakceptował wniosek prokuratora zawierający wadę prawną w postaci braku uzgodnienia kary i środka karnego w odniesieniu do czynu, o którego popełnienie Damian B. został ostatecznie oskarżony. Za takie uzgodnienie nie może być uznana wcześniej wyrażona przez oskarżonego zgoda na skazanie go na określoną karę, która z istoty swej musiała uwzględniać uwarunkowania prawne płynące z faktu pozostawania, w momencie dokonywania uzgodnienia, pod zarzutem popełnienia innego występku. Zmiana kwalifikacji prawnej zarzucanego podejrzanemu czynu na korzystniejszą dla niego, gdyż dającą możliwość wyboru proponowanych kar z katalogu alternatywnego ustawowego zagrożenia, obligowała prokuratora do dokonania stosownych uzgodnień z oskarżonym, uwzględniających nową sytuację prawną. Nowe uzgodnienie mogło stanowić powielenie pierwotnego, gdyż to pozostawało w granicach ustawowego zagrożenia za czyn ostatecznie zarzucany aktem oskarżenia, ale mogło też doprowadzić do zupełnie innego ukształtowania proponowanej kary, w tym zwłaszcza, w zakresie jej rodzaju (kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności). Pozorna zgodność kary proponowanej do wymierzenia we wniosku, jako pozostającej w granicach ustawowego zagrożenia za czyn ostatecznie zarzucany aktem oskarżenia, nie może skutkować uznaniem, że jest to też kara faktycznie uzgodniona z oskarżonym. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu.

 


Data odpowiedzi:
2011-10-19
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23 lutego 2012 r., sygn. akt III KK 386/11).