Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie finansowania stwierdzenia przez lekarza zgonu w przypadku śmierci osoby poza jej miejscem zamieszkania, gdy nie można ustalić lekarza rodzinnego, poza zakładem opieki zdrowotnej bądź w przypadku śmierci, która nie nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa z dnia 2011-10-26.

Adresat:
MINISTER , MINISTERSTWO ZDROWIA (DAWNE MIN. ZDR. I OP. SPOŁECZ.)
Sygnatura:
RPO/665691/11/XVIII/1018.1.10 RZ
Data sprawy:
2011-10-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie finansowania stwierdzenia przez lekarza zgonu w przypadku śmierci osoby poza jej miejscem zamieszkania, gdy nie można ustalić lekarza rodzinnego, poza zakładem opieki zdrowotnej bądź w przypadku śmierci, która nie nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich badany jest problem braku w kontraktach zawieranych przez lekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia pozycji "stwierdzenie zgonu". W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wskazał na art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania, wywodząc, że procedura wystawiania wobec osoby zmarłej karty zgonu i związanego z tym stwierdzenia zgonu nie jest objęta przedmiotem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w konsekwencji nie jest i nie może być wyszczególniona w zarządzeniach Prezesa NFZ jako pozycja objęta finansowaniem przez NFZ. Jednocześnie Prezes NFZ wskazał na potrzebę nowelizacji istniejących uregulowań określających procedury wystawiania kart zgonu wraz z czynnościami stwierdzenia zgonu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie przedstawionej kwestii i uwzględnienie rozwiązania wskazanego problemu w pracach Zespołu przy Ministrze Zdrowia do spraw opracowania projektu założeń nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-11-22
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (22.11.2011 r.) podzielił stanowisko wyrażone w wystąpieniu Rzecznika, iż problematyka stwierdzenia zgonu wymaga nowych uregulowań prawnych odpowiadających rzeczywistości społecznej, gospodarczej i administracyjnej. Obowiązująca ustawa nie uwzględnia intensywnych zmian społecznych, obyczajowych i technicznych, jakie nastąpiły od czasu jej uchwalenia, co powoduje liczne kłopoty wykonawcze i interpretacyjne przy stosowaniu jej przepisów. W związku z faktem, iż rozpoczął pracę międzyresortowy zespół roboczy do spraw opracowania projektu założeń do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, na najbliższym posiedzeniu zostanie przedyskutowana przedmiotowa kwestia i wypracowane zostaną rozwiązania zmierzające do możliwe szybkiego uregulowania problematycznych zagadnień.