Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości rejestrowania przebiegu posiedzeń sądowych w sprawach karnych przy pomocy odpowiednich urządzeń elektronicznych z dnia 2011-10-28.

Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/582023/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-10-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości rejestrowania przebiegu posiedzeń sądowych w sprawach karnych przy pomocy odpowiednich urządzeń elektronicznych.

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka dotycząca możliwości rejestrowania przebiegu posiedzeń sądowych w sprawach karnych przy pomocy odpowiednich urządzeń elektronicznych. Minister Sprawiedliwości, w odpowiedzi z dnia 21 kwietnia 2010 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 października 2009 r. w przedmiotowej sprawie wskazał, iż usprawnienie postępowania karnego, a w szczególności sądowego, przez zastosowanie nowoczesnych technik zapisu jego przebiegu oraz unowocześnienie pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości jest celem przyszłej nowelizacji prawa karnego procesowego. Poinformował ponadto, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace legislacyjne zmierzające do opracowania instytucji tzw. protokołu elektronicznego na potrzeby procesu karnego, opartej na założeniach przedstawionych w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, jednakże wobec odmienności procedury karnej i konieczności zagwarantowania fundamentalnych zasad postępowania karnego, szczegóły proponowanych unormowań wymagają pogłębionej analizy uwzględniającej specyfikę tego postępowania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, na jakim etapie są prace nad projektem dotyczącym instytucji protokołu elektronicznego na potrzeby postępowania karnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-12-19
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (19.12.2011 r.) poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości kontynuowane są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, mającym na celu usprawnienie postępowania sądowego poprzez wprowadzenie tzw. protokołu elektronicznego przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Projektowane regulacje uwzględniają zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2010 r. Obecnie najważniejsze zagadnienie stanowi jednak stworzenie technicznych możliwości wprowadzenia protokołu elektronicznego we wszystkich sądach wszystkich szczebli na terenie całego kraju.