Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej po zmarłych pacjentach z dnia 2011-10-24.

Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/632759/09/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2011-10-24
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej po zmarłych pacjentach.

W latach 2009 - 2011 Rzecznicy V i VI kadencji prowadzili korespondencję z Ministrem Zdrowia oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w kwestii problemu dostępu do dokumentacji medycznej po zmarłych pacjentach. W wystąpieniu do Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2009 r. wskazano, iż z wpływających do Rzecznika skarg wynika, że osoby bliskie zmarłego pacjenta, jeśli nie posiadają upoważnienia wydanego przez pacjenta za życia, nie uzyskają dostępu do jego dokumentacji medycznej. W odpowiedzi Minister Zdrowia stwierdził jednak, że obowiązujące regulacje prawne w wystarczającym stopniu zabezpieczają ochronę dóbr zarówno pacjenta, jak i innych osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu dostępu do jego dokumentacji medycznej.

W dniu 12 stycznia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z wnioskiem do GIODO o zbadanie kwestii, czy wystarczającą podstawę do udostępnienia danych o stanie zdrowia osobom, którym przysługują roszczenia określone w art. 446 k.c. może stanowić art. 27 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Na jego mocy dopuszczalne jest przetwarzanie danych o stanie zdrowia, jeżeli są one niezbędne do dochodzenia praw przed sądem. GIODO wyjaśnił, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania do informacji o osobach zmarłych. W jego ocenie zasadne jest rozważenie wprowadzenia zbliżonej normy w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: