Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jerzego K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego w G z dnia 2011-10-24.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/591587/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-10-24
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jerzego K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 415 § 5 k.p.k., poprzez jedynie zmianę podstawy prawnej orzeczenia Sądu I instancji o obowiązku naprawienia szkody i utrzymanie w mocy, co do istoty, wyroku Sądu I instancji nakładającego ten obowiązek, wskutek niezasadnego uznania, iż spełnione były warunki do orzekania o nim, podczas gdy było to zabronione treścią tego przepisu, gdyż o roszczeniu majątkowym wynikającym z popełnienia przestępstwa, wskazanym w punkcie III wyroku Sądu I instancji, prawomocnie orzeczono w postępowaniu nakazowym, które toczyło się przed Sądem Rejonowym w G. w innej sprawie. Jak podkreślono w uzasadnieniu kasacji, z treści art. 415 § 5 k.p.k. wprost wynika jednoznaczny zakaz orzekania przez sąd, m.in. obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania lub o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu II instancji w zaskarżonym zakresie oraz orzeczenia Sądu I instancji zawartego w punkcie III wyroku.

 


Data odpowiedzi:
2012-01-20
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. akt III KK 391/11).