Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Janiny W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W z dnia 2011-10-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/675074/11/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-10-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Janiny W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 387 § 2 k.p.k., polegające na uwzględnieniu wniosku oskarżonej o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego, w sytuacji, gdy w świetle zebranych dowodów brak było podstaw do przyjęcia, że wina i okoliczności popełnienia przez oskarżoną zarzucanego jej występku nie budzą wątpliwości, co obligowało Sąd do przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w W. do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-01-17
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. akt V KK 389/11).