Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Sławomira G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S. zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego w G z dnia 2011-10-28.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/657056/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Sławomira G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S. zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego materialnego, tj. art. 64 § 2 k.k., polegające na zaakceptowaniu przez Sąd II instancji błędnej oceny prawnej wyrażonej przez Sąd I instancji, że Sławomir G. zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy wielokrotnej, podczas gdy prawidłowa ocena uprzedniej karalności oskarżonego wskazuje, że działał on w warunkach recydywy zwykłej z art. 64 § 1 k.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w S. w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie temu Sądowi do ponownego rozpatrzenia w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2012-01-17
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. akt V KK 388/11).