Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Mieczysława P. i Bogdana S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P z dnia 2011-11-07.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683027/11/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-11-07
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Mieczysława P. i Bogdana S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 343 § 7 k.p.k. w związku z art. 335 § 1 k.p.k., polegające na skazaniu Mieczysława P. i Bogdana S. bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie im uzgodnionych kar, pomimo tego, że wniosek Prokuratora, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., w formie w jakiej został złożony, nie mógł zostać uwzględniony, bowiem w zakresie proponowanego orzeczenia środka karnego - przepadku przedmiotów, nie precyzował, wobec którego z oskarżonych i w jakim zakresie wnosi o orzeczenie przepadku przedmiotów stanowiących dowody rzeczowe zabezpieczone u oskarżonych, a ponadto prowadził do naruszenia prawa karnego materialnego, to jest art. 44 § 7 k.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w P. i przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-04-02
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt V KK 398/11).