Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie "Informacji na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych" z dnia 2011-11-09.

Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673128/11/I/21 RZ
Data sprawy:
2011-11-09
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie "Informacji na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych".

Rzecznik Praw Obywatelskich przekazała uwagi do otrzymanej "Informacji na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych - realizacja Madryckiego planu działania na rzecz osób starszych". Zakres informacji dotyczących wyodrębnionych w dokumencie obszarów jest bardzo zróżnicowany. Trudno stwierdzić, czy obszerność opisu ma świadczyć o miejscu poszczególnych celów na liście priorytetów rządu. Tymczasem, w świetle wytycznych, raport powinien wskazywać 3 do 5 największych osiągnięć państwa od 2007 r. (kiedy odbywał się pierwszy przegląd okresowy) oraz 3 do 5 najważniejszych problemów, które powinny zostać rozwiązane w przyszłości. Zbyt lakonicznie omówiono problem przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek. Prezentację ograniczono w zasadzie do zatrudnienia i rynku pracy, z pominięciem takich obszarów jak ochrona zdrowia, czy dostęp do usług (wykluczenie cyfrowe osób starszych). Optymistyczny obraz promocji zdrowia w środowisku osób starszych i rozwoju opieki geriatrycznej pozostaje niestety w sprzeczności z obserwacjami i ocenami ekspertów. Z uwagi na specyfikę chorób wieku starszego niezbędne jest wdrażanie szczególnych form opieki zdrowotnej. Tymczasem liczba geriatrów w Polsce znajduje się znacząco poniżej minimalnych potrzeb, brakuje też działań nakierowanych na upowszechnienie tej specjalizacji i tworzenie odpowiednich ośrodków leczenia. Ponadto w "Informacji" nie wykorzystano wyników zrealizowanych projektów badawczych określających sytuację osób starszych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy planowane są dalsze prace nad "Informacją" tak, aby uczynić zadość nie tylko odpowiednim wytycznym ONZ, ale także w celu wypracowania dokumentu krajowego wskazującego na przyjęte priorytety w szeroko rozumianej polityce społecznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-12-07
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (07.12.2011 r.) poinformował, że resort pracy dołożył wszelkich starań, by informacje podawane w "Informacji na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych - realizacja Madryckiego planu działania na rzecz osób starszych" były możliwie wyczerpujące, nie mógł jednak wykroczyć poza dane i oceny przekazane przez resorty oraz wynikające z innych materiałów będących w dyspozycji resortu pracy. Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, dla której opracowanie zostało przygotowane, nie zgłosiła żadnych uwag ani próśb o dodatkowe informacje. Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie EKG ONZ sekretariat tej instytucji przygotuje raport przeglądowy. Zostanie on przedstawiony w trakcie regionalnej konferencji poświęconej realizacji planu madryckiego (Wiedeń, wrzesień 2012). Postulaty dotyczące przeprowadzenia badań, zmiany rozwiązań i polityki adresowanej do osób starszych, zawarte w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, przekazane zostaną właściwym resortom, celem odpowiedniego wykorzystania.