Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków zgonów osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach jednostek Policji z dnia 2011-11-06.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH/MINISTER, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (DO 18.11.2011)
Sygnatura:
RPO/654374/10/II/715 RZ
Data sprawy:
2011-11-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków zgonów osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach jednostek Policji.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymuje z Komendy Głównej Policji informacje o wydarzeniach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych jednostek Policji. Wśród nich wysoki udział mają zgony osób zatrzymanych przez policjantów. Każdy ze zgłoszonych przypadków zgonu osoby zatrzymanej jest przedmiotem badania przez Biuro RPO, zwłaszcza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i poszanowania praw zatrzymanego. Największa liczba zgonów dotyczy osób zatrzymanych do wytrzeźwienia i umieszczonych w pomieszczeniach jednostek Policji (PDOZ). Doświadczenia zebrane przez pracowników Biura RPO w wyniku systematycznych wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz analizy przyczyn i okoliczności śmierci osób zatrzymanych do wytrzeźwienia wskazują, że stan ich zdrowia w trakcie trzeźwienia winien - tak jak w przypadku umieszczenia w izbie wytrzeźwień - znajdować się pod stałym nadzorem lekarza. W celu zapobieżenia w przyszłości zgonom osób zatrzymanych, wskazane jest szczegółowe określenie w przepisach wewnętrznych przypadków, w których stan zdrowia osoby przyjętej do PDOZ w stanie nietrzeźwości powinien być bezwzględnie poddany konsultacji medycznej. Wyniki przeprowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach zgonu osoby zatrzymanej do wytrzeźwienia niejednokrotnie zawierają wnioski dotyczące niewystarczającej bieżącej obserwacji przez policjantów zachowań osób trzeźwiejących oraz braku systematycznej kontroli pomieszczeń, w których przebywają osoby zatrzymane do wytrzeźwienia. Występują również błędy w dokumentowaniu kontroli cel, które uniemożliwiają stwierdzenie, jak przebiegała obserwacja zachowania osoby zatrzymanej do wytrzeźwienia. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-12-13
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (13.12.2011 r.) podkreślił, iż miejscem gwarantującym odpowiednią opiekę osobom nadużywającym alkoholu są izby wytrzeźwień lub placówki o podobnym charakterze. Miejsca te zapewniają całodobową opiekę medyczną, są odpowiednio wyposażone w leki, sprzęt medyczny, a także aparaturę diagnostyczną. Obecne rozwiązanie umożliwiające umieszczanie osoby nietrzeźwej w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ) powinno mieć charakter doraźny i funkcjonować jedynie do czasu utworzenia w całym kraju sieci wyspecjalizowanych placówek, które zapewniałyby odpowiednią pomoc osobom nietrzeźwym. Pomieszczenia policyjne przeznaczone dla osób zatrzymanych nie posiadają bowiem specjalistycznego, profesjonalnego wyposażenia. Policjanci pełniący w nich służbę, pomimo szkoleń oraz zaleceń w tym zakresie, nie dysponują specjalistyczną wiedzą umożliwiającą rozpoznawanie objawów chorobowych, jaką mają osoby z wykształceniem medycznym. W PdOZ nie ma stałej opieki medycznej, zaś w przypadku stwierdzenia potrzeby jej udzielenia osobie nietrzeźwej, wzywane jest pogotowie ratunkowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stoi na stanowisku, iż konieczne jest podjęcie inicjatywy legislacyjnej, mającej na celu zmianę art. 39 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w ten sposób, aby nakładał na organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50.000 mieszkańców obowiązek tworzenia i prowadzenia izb wytrzeźwień lub innych placówek o podobnym profilu działania.