Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Eugenii M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w R z dnia 2011-11-10.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576988/07/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-11-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Eugenii M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w R.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., poprzez akceptację błędnej oceny prawnej wyrażonej przez Sąd Okręgowy i uznanie, że w sprawie zachodzi negatywna przesłanka procesowa - res iudicata, skutkująca umorzeniem postępowania, a w konsekwencji utrzymanie w mocy zaskarżonego orzeczenia, pomimo, że prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego w R. nie stwarza powagi rzeczy osądzonej w części, w której Sąd ten ustalił, że odtworzenie akt jest niemożliwe. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w R. do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-01-18
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 18 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 367/11).