Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Sławomira K. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w B z dnia 2011-11-17.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669471/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-11-17
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Sławomira K. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące naruszenie prawa procesowego, to jest art. 22 § 1 k.k.w. w związku z art. 178 § 2 k.k.w., mające istotny wpływ na treść orzeczenia, polegające na zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności bez wysłuchania skazanego, który o terminie posiedzenia nie został prawidłowo powiadomiony - co w konsekwencji stanowiło naruszenie przynależnego skazanemu prawa do obrony w postępowaniu wykonawczym. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego w B. i umorzenie postępowania wykonawczego, na podstawie art. 15 § 1 k.k.w., wobec zatarcia skazania.

 


Data odpowiedzi:
2011-11-17
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23 lutego 2012 r., sygn. akt III KK 422/11).