Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Mariusza F. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Ł z dnia 2011-11-17.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676388/11/II/203.1.13 RZ
Data sprawy:
2011-11-17
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Mariusza F. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Ł.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., polegające na tym, że Sąd odwoławczy rozpoznając zażalenia obrońcy oraz podejrzanego, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji, które zapadło z rażącym naruszeniem prawa procesowego, to jest art. 6 k.p.k., bowiem nie doszło do prawnie skutecznego "wydania" postanowienia w trybie art. 71 § 1 k.p.k., albowiem sporządzone w toku postępowania przygotowawczego postanowienie o przedstawieniu zarzutów nie zostało "promulgowane" i nie zostały dopełnione niezbędne czynności procesowe niezwłocznego ogłoszenia postanowienia i przesłuchania podejrzanego określone w art. 313 § 1 k.p.k., co skutkowało rażącym naruszeniem jego prawa do obrony w postępowaniu karnym. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i utrzymanego nim w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Ł. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-06-13
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 13 czerwca 2012 r., sygn. akt II KK 302/11).