Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2011-11-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/688404/11/V/623.3 RZ
Data sprawy:
2011-11-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie pilnej nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie to w obecnym kształcie narusza zasadę poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP. Wątpliwości budzi zgodność z delegacją ustawową załączników Nr 4a i Nr 4b do rozporządzenia, które określają sposób oceny stanu zdrowia osoby chorej na cukrzycę oraz chorej na padaczkę, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Kwestionowane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, który nie zawiera upoważnienia do uregulowania w przepisach wykonawczych sposobu oceny stanu zdrowia osoby chorej, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz ustalenia przypadków, kiedy lekarz powinien powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych osoby do kierowania pojazdami, a także nałożenia na lekarza obowiązku powiadamiania tego organu. Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która uchyla rozdział 4 działu IV ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zawierający art. 123. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-11-30
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (03.01.2012 r.) odnosząc się do zarzutu naruszenia zasady poprawnej legislacji poinformował, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami był uzgadniany zgodnie z procedurą legislacyjną właściwą dla projektów rozporządzeń i przed podpisaniem przez Ministra Zdrowia został zwolniony przez Rządowe Centrum Legislacji z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. Natomiast przepis nakładający obowiązek powiadamiania przez lekarza, który stwierdził u danej osoby przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii bądź napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, organu wydającego prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami, stanowi wdrożenie dyrektywy Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy. Jednocześnie w odpowiedzi poinformowano, że podjęto już prace nad projektami aktów wykonawczych wynikających z art. 81 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W ramach tych prac zostanie wnikliwie przeanalizowana także kwestia dalszego uregulowania sposobu oceny stanu zdrowia osoby chorej na cukrzycę lub na padaczkę w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.