Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku przepisów regulujących działalność zrzeszeń właścicieli i zarządców domów utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe z dnia 2011-12-08.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/671010/11/IV/510 RZ
Data sprawy:
2011-12-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku przepisów regulujących działalność zrzeszeń właścicieli i zarządców domów utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.

Do Biura RPO nadal wpływają skargi lokatorów zamieszkujących w budynkach administrowanych przez zrzeszenia właścicieli i zarządców domów utworzonych na podstawie przepisów Prawa lokalowego, którzy mają trudności z ustaleniem danych takich zrzeszeń, a tym samym ze zweryfikowaniem prawidłowości działań zrzeszeń oraz osób działających w ich imieniu. Istotą problemu jest brak przepisów regulujących działalność zrzeszeń właścicieli i zarządców domów utworzonych przed dniem 5 czerwca 1990 r. tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe. Obecnie nie jest prawnie dopuszczalne utworzenie takiego zrzeszenia, jednak żaden przepis nie pozbawił osobowości prawnej zrzeszeń utworzonych przed dniem 5 czerwca 1990 r. Zrzeszenia właścicieli domów w praktyce są rejestrowane w KRS jako inne organizacje społeczne lub zawodowe albo stowarzyszenia. Zdaniem Rzecznika niezbędne jest podjęcie działań w celu dostosowania sytuacji prawnej zrzeszeń właścicieli i zarządców domów do standardów konstytucyjnych. Funkcjonowanie w obrocie osób prawnych, których status nie jest w ogóle regulowany przez przepisy prawa, stanowi istotne zagrożenie dla uczestników obrotu oraz narusza prawa osób tworzących omawiane zrzeszenia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie pilnej konieczności podjęcia stosownych prac legislacyjnych w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-12-08
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (09.01.2012 r.) poinformował, iż Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie znajduje uzasadnienia dla podjęcia działań legislacyjnych w sprawie uregulowania sytuacji prawnej zrzeszeń właścicieli i zarządców domów. W związku z uchyleniem przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe oraz rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie zasad tworzenia i zakresu działania zrzeszeń właścicieli i zarządców domów oraz Krajowej Komisji Współpracy Zrzeszeń Właścicieli i Zarządców Domów określających zadania, zasady i tryb działania omawianych zrzeszeń, do działalności tych podmiotów w zakresie zarządzania nieruchomościami mają zastosowanie regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, że zrzeszenia właścicieli i zarządców domów chcąc prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami innymi niż stanowiące własność członków zrzeszenia, zobowiązane są powierzyć wykonywanie czynności zarządzania licencjonowanemu zarządcy nieruchomości. Właściciele zarządzanych nieruchomości niezadowoleni z zarządzania nieruchomością będą mogli złożyć skargę na zarządcę nieruchomości w trybie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami.