Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów, które wyłoniły się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2011-12-13.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/689900/11/IV/516 RZ
Data sprawy:
2011-12-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów, które wyłoniły się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dokonana ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie w pełni realizuje cel ustawodawcy, jakim było umożliwienie przekształcania praw do lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub BGK w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. W niezmienionym brzmieniu pozostał bowiem zakaz ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych wybudowanych ze wsparciem środków publicznych wynikający z art. 15e ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Ponadto najemcy lokali mieszkalnych w zasobach tbs wskazują na pozbawienie ich możliwości wykupienia na własność zajmowanego lokalu. Osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań do dnia 31 grudnia 2004 r. nie mogą bez zgody tbs dokonywać cesji uprawnień i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców. Takie zróżnicowanie uprawnień najemców może budzić wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości. Rzecznik prosi o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych problemów, a także rozważenie celowości podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-12-13
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (11.01.2012 r.) poinformował, iż funkcjonowanie przepisów związanych z wprowadzeniem możliwości wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferencyjnego kredytu jest objęte w Ministerstwie stałym monitoringiem. W przypadku pojawienia się sygnałów świadczących o konieczności dokonania zmian legislacyjnych w tym zakresie, podjęte zostaną odpowiednie prace mające na celu poprawę funkcjonowania omawianych przepisów. Jednocześnie nie podzielił wątpliwości w zakresie wprowadzenia przepisów umożliwiających wyodrębnianie lokali mieszkalnych w zasobach TBS i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednoczesnego utrzymania zakazów w art. 15e ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Wyjaśnił także, iż przepisy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w odniesieniu do lokali mieszkalnych zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, którego dotyczył wniosek złożony przez TBS w BGK do 30 września 2004 r., nie uniemożliwiają dokonywania cesji partycypacji, w tym również na najemcę. Cesja partycypacji może być zatem dokonana, przy braku zakazujących zapisów umownych, na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego.