Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej budynek wielomieszkaniowy z dnia 2011-12-14.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/562954/07/IV/507 RZ
Data sprawy:
2011-12-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej budynek wielomieszkaniowy.

W aktualnym stanie prawnym nie jest możliwa sprzedaż poszczególnych lokali mieszkalnych w zabytkowej nieruchomości bez zgody konserwatora zabytków. Nie jest także możliwe zbycie takiej nieruchomości jako całości, gdyż taka sprzedaż naruszałaby pierwszeństwo najemców lokali mieszkalnych przewidziane w art. 34 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stanowisko Rzecznika w kwestii potrzeby usunięcia wskazanej kolizji podzielił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Infrastruktury, który poinformował, że zmiana art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, polegająca na wyłączeniu prawa pierwszeństwa najemców lokali mieszkalnych w przypadku sprzedaży zabytkowych nieruchomości, zostanie zaproponowana przy najbliższej nowelizacji tej ustawy. Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 9 października 2011 r., nie uwzględnia jednak zapowiadanej zmiany. W dalszym ciągu zatem funkcjonują w obrocie prawnym przepisy, których treść wzajemnie się wyklucza, a których dalsze dowolne stosowanie może prowadzić do naruszenia praw najemców, jeżeli nieruchomość zabytkowa zostanie zbyta w całości, bądź też do ograniczenia jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa w dysponowaniu przedmiotem przysługującego im prawa własności. Obowiązujący stan prawny może być także przyczyną roszczeń odszkodowawczych kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy w resorcie transportu, budownictwa i gospodarki morskiej będą kontynuowane prace legislacyjne w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-12-14
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (13.01.2012 r.) wyjaśnił, iż zakres przedmiotowy nowelizacji z dnia 28 lipca 2011 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami obejmował materię aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z powyższym Rząd nie miał możliwości zaproponowania zmiany przepisu art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidującej możliwość zbycia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków z pominięciem prawa pierwszeństwa najemcom lokali mieszkalnych, ponieważ zmiana ta wykraczałaby poza obszar nowelizowanej materii. Zmiana, o której mowa w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie zaproponowana przy najbliższej nowelizacji w przypadku podjęcia przez Rząd inicjatywy legislacyjnej obejmującej przedmiotową materię.