Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Rafała W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W z dnia 2011-12-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/664948/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Rafała W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 374 § 1 k.p.k. i art. 377 § 3 k.p.k., w następstwie błędnego uznania, że spełnione były warunki do rozpoznania sprawy pod nieobecność oskarżonego, który zawiadomiony o terminie, nie stawił się bez usprawiedliwienia na wyznaczoną na dzień 16 sierpnia 2005 r. rozprawę, którą w tym dniu prowadzono od początku, podczas gdy o terminie tym nie był on osobiście zawiadomiony, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w W.

 


Data odpowiedzi:
2012-04-02
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt V KK 442/11).