Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Wojciecha L. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L z dnia 2011-12-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673836/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Wojciecha L. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na jego treść, a mianowicie art. 500 § 1 i 3 k.p.k. wskutek bezzasadnego uznania, iż okoliczności czynu przypisanego oskarżonemu i jego wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do aktu oskarżenia, zarówno wina jak i okoliczności zarzucanego mu czynu budziły poważne wątpliwości, co winno skutkować skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie i wyjaśnieniem wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie tego wyroku oraz przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w L. do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-02-23
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23 lutego 2012 r., sygn. akt III KK 480/11).