Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Tomasza R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R z dnia 2011-12-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673625/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Tomasza R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 343 § 7 k.p.k. w związku z art. 335 § 1 k.p.k., polegające na skazaniu Tomasza R. bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzeniu mu uzgodnionych kar, pomimo tego, że wniosek prokuratora, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., nie mógł zostać uwzględniony w zakresie nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonego określonej kwoty w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, bowiem uwzględnienie tego wniosku przez Sąd I instancji, w sytuacji, gdy o roszczeniu tym wcześniej rozstrzygnięto nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w M., skutkowało rażącym naruszeniem art. 415 § 5 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w R. w części dotyczącej zobowiązania skazanego do naprawienia szkody.

 


Data odpowiedzi:
2012-02-23
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23 lutego 2012 r., sygn. akt III KK 484/11).