Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania administracyjnego wywołanego odwołaniem od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku składowo-magazynowym z częścią socjalną z dnia 2011-12-16.

Adresat:
LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/622342/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania administracyjnego wywołanego odwołaniem od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku składowo-magazynowym z częścią socjalną.

Zgłaszając udział w postępowaniu Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uwzględnienie odwołania tj. o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie jej organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Analiza decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 września 2011 roku prowadzi do wniosku, że organ nie ustalił zakresu wykonanych robót budowlanych i zainstalowanych urządzeń, nie zgromadził żadnych dokumentów dotyczących ewentualnej zmiany sposobu użytkowania oraz nie dokonał porównania sposobu użytkowania obiektu w stosunku do pierwotnego sposobu użytkowania obiektu określonego w pozwoleniu na budowę. W ocenie Rzecznika postępowanie w niniejszej sprawie zostało przeprowadzone wadliwie, a w szczególności z naruszeniem art. 7 i 77 k.p.a. Ponadto, uzasadnienie przedmiotowej decyzji nie odpowiada wymogom określonym w art. 107 § 3 k.p.a.

 


Data odpowiedzi:
2011-11-28
Opis odpowiedzi:

Odwołanie uwzględnione (Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją ostateczną z dnia 28 grudnia 2011 r. uchylił zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 września 2011 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji).