Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania administracyjnego wywołanego odwołaniem od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych w budynku warsztatowo-magazynowym z częścią socjalną z dnia 2011-12-16.

Adresat:
LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/622342/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania administracyjnego wywołanego odwołaniem od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych w budynku warsztatowo-magazynowym z częścią socjalną.

Zgłaszając udział w postępowaniu Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uwzględnienie odwołania tj. o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie jej organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem Rzecznika, decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31 października 2011 r. nie czyni zadość ocenie prawnej oraz wskazaniom co do dalszego postępowania zawartym w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2010 r. Decyzja PINB z dnia 31 października 2011 r. nadal nie zawiera prawnej kwalifikacji wykonanych robót. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie uwzględnił również okoliczności wskazanych w uzasadnieniu decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 maja 2011 r. W ocenie Rzecznika, dopóki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie uwzględni w całości wskazań Sądu oraz nie uzasadni decyzji z dnia 31 października 2011 r. w sposób odpowiadający wymogom określonym w art. 107 § 3 k.p.a., nie jest możliwe dokonanie rzetelnej oceny, czy w niniejszej sprawie PINB winien podjąć dalsze czynności w postępowaniu legislacyjnym, czy też wydać orzeczenie w celu zakończenia postępowania legalizacyjnego wykonanych samodzielnie robót budowlanych.

 


Data odpowiedzi:
2011-12-28
Opis odpowiedzi:

Odwołanie uwzględnione (Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją ostateczną z dnia 22 grudnia 2011 r. uchylił zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31 października 2011 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji).