Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ograniczeń możliwości uzyskania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej z dnia 2011-12-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/683102/11/IV/402 RZ
Data sprawy:
2011-12-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ograniczeń możliwości uzyskania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rzecznik sygnalizuje problem przedstawiony w jednej ze skarg indywidualnych. Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich wprowadziły nowe zasady udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych, dotyczące jednak tylko wniosków składanych na podstawie rozporządzenia z 2004 r. W art. 14 ust. 2 ustawy ustawodawca wskazał, że do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, stosuje się zasady dotychczasowe, które ograniczają możliwość przeniesienia praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej tylko do następstwa prawnego powstałego na skutek sprzedaży bądź spadkobrania nieruchomości objętej uprawą leśną. Pozostawienie w obrocie prawnym wskazanych ograniczeń budzi poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. W ocenie Rzecznika nie ma powodów do odmiennego traktowania beneficjentów, którzy skorzystali z pomocy na podstawie ustawy z 2001 r. albo rozporządzenia z 2004 r. Celem pomocy w obu przypadkach jest wyłączenie z areałów rolnych gruntów niskiej jakości i zmniejszenie ilości gospodarstw małych, prowadzonych na gruntach V czy VI klasy, z jednoczesnym zapewnieniem rolnikom, którzy zaprzestają produkcji rolnej, środków do życia, będących wynagrodzeniem za uprawę zakładanych lasów. Rzecznik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-01-18
Opis odpowiedzi:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (18.01.2012 r.) nie podzielił stanowiska wyrażonego w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i wyjaśnił, że przyznawanie ekwiwalentu w związku z zalesieniem gruntów rolnych w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, odbywało się na innych zasadach i w innym trybie niż przyznawanie płatności na zalesianie gruntów rolnych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Ekwiwalent i płatność na zalesianie to dwie różne formy pomocy finansowej przyznawane w związku z zalesieniem gruntu. W ocenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nabycie przez określone podmioty prawa do ekwiwalentu w trybie przepisów o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia jest kryterium zasadnie wyróżniającym sytuację prawną tych podmiotów. Usprawiedliwione jest, po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, stosowanie do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej przyznanego na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, dotychczasowych zasad. Tym samym, w opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, art. 14 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.