Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy załącznika do uchwały Rady Miasta Ch. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ch z dnia 2012-01-03.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA CHORZÓW
Sygnatura:
RPO/626124/09/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy załącznika do uchwały Rady Miasta Ch. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ch.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 3 zał. Nr 1 do uchwały Rady Miasta, warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu jest brak tytułu prawnego wnioskodawcy lub jego współmałżonka do innego lokalu mieszkalnego w Ch. Zdaniem Rzecznika, wprowadzenie ograniczenia możliwości wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, który nie jest lokalem socjalnym poprzez wymóg posiadania trudnych warunków zamieszkiwania i braku tytułu prawnego do innego lokalu jest niedopuszczalne. Tylko bowiem w przypadku lokalu socjalnego jedynymi kryteriami uzyskania prawa do najmu takiego lokalu są dochód i brak tytułu prawnego do lokalu. Zaskarżone postanowienie jest niezgodne z art. 4 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów. Rozszerzenie kryterium braku tytułu prawnego do lokalu na wszystkie lokale znajdujące się w lokalowym zasobie gminnym należy uznać za przekroczenie upoważnienia ustawowego, niezgodne z art. 94 Konstytucji RP. Zgodnie z § 1 ust. 5 zd. 1 zał. Nr 1 do uchwały Rady Miasta, osoby, które wynajęły lokal mieszkalny na terenie miasta Ch. nie mogą się ubiegać o wynajem innego lokalu mieszkalnego przed upływem 3 lat od daty jego wynajęcia. Warunkami ustawowymi, które uprawniają do uzyskania pomocy mieszkaniowej ze strony gminy są co do zasady: niski dochód i niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Okoliczność, iż wnioskodawca wynajął w okresie krótszym niż 3 lata od daty złożenia wniosku lokal mieszkalny na terenie miasta Ch. może być jednym z kryteriów podlegających punktacji w ramach badania sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy. Nie jest natomiast prawnie dopuszczalne wyłączenie takiej osoby z możliwości ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobu gminy.

 


Data odpowiedzi:
2012-06-06
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Gl 302/12).