Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 4 pkt 2 uchwały Nr VII/58/03 Rady Gminy w B. z dnia 3 września 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy B z dnia 2012-01-12.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KIELCACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY BLIŻYN
Sygnatura:
RPO/689850/11/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2012-01-12
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 4 pkt 2 uchwały Nr VII/58/03 Rady Gminy w B. z dnia 3 września 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy B.

W § 4 uchwały określono obowiązki przedsiębiorców prowadzących placówki handlu zagranicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności. Jeden z tych obowiązków dotyczy umieszczenia na drzwiach wejściowych wywieszki zawierającej informacje o dniach i godzinach pracy danej placówki lub zakładu. Zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich Uchwała wskazuje w podstawie prawnej oprócz przepisów ustawy o samorządzie gminnym także art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy. Kompetencje rad gmin określone w art. XII ust. 1 ww. ustawy są ograniczone jedynie do określania godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych, nie obejmują natomiast m.in. nakładania na właścicieli placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności dodatkowego obowiązku umieszczania w widocznym miejscu informacji o czasie pracy placówki. Zaskarżone przepisy uchwały rażąco naruszają art. 94 Konstytucji w związku z art. XII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

 


Data odpowiedzi:
2012-03-29
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Ke 101/12).